POLITIKA PRIVATNOSTI

Politika privatnosti Bear komunikacije d.o.o. od 01.01.2020. godine

Molimo Vas da Politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene
Uvodne odredbe

Ova Politika utvrđuje odgovoran i transparentan okvir za osiguravanje usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.

Politika se primjenjuje na sve organizacijske dijelove tvrtke Bear komunikacije d.o.o. (u daljnjem tekstu VODITELJ OBRADE) te na sve zaposlenike, uključujući privremene radnike jednako kao i na sve vanjske suradnike koji djeluju u ime voditelja obrade.

Bear komunikacije d.o.o. s registriranim sjedištem u Zadarska 8, Zagreb je voditelj obrade osobnih podataka.

Kontakt podaci Voditelja obrade:

e-mail : info@zara-tarot.com
Izjava o politici

Voditelj obrade posvećen je poslovanju u skladu sa svim zakonima, regulativama te najvišim standardima etičnog poslovanja.

Ova politika iznosi odredbe očekivanog ophođenja zaposlenika voditelja obrade i njegovih vanjskih suradnika koji se bave prikupljanjem, upotrebom, čuvanjem, prijenosom, objavljivanjem ili uništavanjem bilo kakvih osobnih podataka koji pripadaju zaposlenicima, poslovnim partnerima voditelja obrade i drugim fizičkim osobama.

Svrha politike je standardizacija zaštite prava i sloboda ispitanika očuvanjem privatnosti njegovih osobnih podataka u svim aspektima poslovanja voditelja obrade koji uključuju osobne podatke.

Ovom politikom utvrđuje se da neće neovlašteno otkrivati osobne podatke trećoj strani, niti postupati na način koji ih ugrožava.
Načela obrade osobnih podataka

Voditelj obrade usvaja sljedeća načela kojih će se držati pri prikupljanju, korištenju, zadržavanju, prijenosu i uništavanju osobnih podataka:

LEGITIMNOST, PRAVEDNOST I TRANSPARENTNOST

Osobni podaci obrađivat će se legitimno, pravedno i transparentno spram ispitanika.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtijevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na svoje stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.

Ne prodajemo, ne prenosimo i ne otkrivamo podatke koje prikupimo osim:

u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza,

u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite vašeg života ili tjelesnog integriteta, a vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu svojih osobnih podataka,

u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu, – u slučajevima kad je uključenost druge strane neophodna za ispunjenje ugovora.

U takvim slučajevima, a prije dostave osobnih podataka, druga se strana Bear komunikacije d.o.o.. obvezuje na čuvanje poslovne tajne.

OGRANIČENJE SVRHE

Osobni podaci prikupljat će se za jasno definirane i legitimne svrhe te se neće obrađivati ni na koji način koji nije u skladu s tim svrhama.

Osobne podatke prikupljamo prije svega radi osiguravanja pružanja tražene usluge i što učinkovitijeg odgovora na upite naših postojećih i potencijalnih poslovnih partnera.

MINIMIZACIJA PODATAKA

Prikupljeni osobni podaci bit će relevantni i ograničeni na ono što je nužno za postizanje svrhe njihove obrade. To znači da voditelj obrade neće prikupljati, obrađivati ni pohranjivati više osobnih podataka no što je nužno potrebno.

TOČNOST PODATAKA

Prikupljeni osobni podaci bit će točni i ažurni, što znači da će voditelj obrade imati razvijene procedure za otkrivanje i rješavanje zastarjelih, netočnih i nepotrebnih osobnih podataka.

OPREZNA POHRANA PODATAKA

Osobni podaci neće se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju ispitanika dulje no što je to potrebno za svrhu obrade. To znači da će voditelj obrade, gdje god je to moguće, čuvati osobne podatke na način koji ograničava ili sprečava identifikaciju ispitanika.

SIGURNOST PODATAKA

Osobni podaci će se obrađivati i pohranjivati na način koji osigurava odgovarajuću zaštitu od povreda poput neovlaštene i nezakonite obrade te slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja podataka. Voditelj obrade će implementirati prikladne tehnološke i organizacijske mjere opisane u Politici privatnosti osobnih podataka kako bi u svakom trenutku osigurao povjerljivost i cjelovitost osobnih podataka.

PRIVATNOST UGRAÐENA U DIZAJN SUSTAVA

Prilikom dizajniranja novih te pri pregledu i proširenju postojećih sustava i procesa voditelja obrade, vodit će se briga o primjeni svih ovih načela kako bi se maksimalno zaštitila privatnost ispitanika.
Prava ispitanika

Svi ispitanici čiji se podaci prikupljaju i obrađuju od strane voditelja obrade, imaju sljedeća prava:

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Svaki ispitanik ima pravo na kopiju podataka koje voditelj obrade posjeduje u svojoj arhivi u svrhu uvida.

Osim prava na uvid u vlastite podatke, ispitanik ima i pravo na informaciju o:

svrsi obrade i pravnoj osnovi za obradu

legitimnom interesu, ako se na njemu temelji obrada

vrstama i kategorijama prikupljenih osobnih podataka

trećim stranama kojima se podaci prosljeđuju

roku čuvanja podataka

izvoru osobnih podataka, ako nisu prikupljeni od ispitanika

Sve informacije ispitaniku trebaju biti dostavljene jasnim i jednostavnim jezikom, kako bi osigurali razumijevanje, te moraju biti jasno naznačene i vidljive kako ih ispitanik ne bi previdio.

Postoji mogućnost da pružanje zatraženih informacija ispitaniku može otkriti informacije o drugoj osobi. U takvim je slučajevima potrebno te podatke anonimizirati ili posve uskratiti kako bi se zaštitila prava te osobe.

PRAVO NA ISPRAVAK PODATAKA

Svaki ispitanik ima pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih podataka koje voditelj obrade posjeduje u svojoj arhivi.

PRAVO NA BRISANJE/ZABORAV

Ispitanici mogu zatražiti da se podaci o njima uklone iz arhive. Zahtjev će biti uzet na razmatranje i bit će mu udovoljeno ukoliko se ne protivi pravnoj osnovi obrade osobnih podataka.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

Ispitanici imaju pravo na ograničavanje opsega obrade, u slučajevima u kojima je to primjenjivo.

PRAVO NA PRIGOVOR

Ispitanici imaju pravo na prigovor, posebno u slučaju kad se obrada temelji na legitimnom interesu voditelja obrade. Tada je potrebno napraviti reviziju svrhe obrade i ustanoviti njenu pravnu osnovu te u slučajevima kada je to primjenjivo, omogućiti ispitaniku povlačenje privole za obradu podataka i/ili prestanak obrade njegovih podataka.

PRAVO NA PRIJENOS PODATAKA

Ispitanici imaju pravo na kopiju podataka radi prijenosa drugom voditelju obrade.

ZAKONSKA OBVEZA

Zakoni kojima se uređuje poslovanje obveznika propisuju skupove podataka koji su nužni za izvršenje zakonske obveze. Za prikupljanje i obradu podataka propisanih zakonima, voditelj obrade neće tražiti privolu od ispitanika, ali će prikupljati samo podatke propisane zakonom i neće ih koristiti u druge svrhe. Ovo se posebno odnosi na podatke prikupljene temeljem sljedećih zakona i njima pripadajućih pravilnika među kojima izdvajamo:

Zakon o računovodstvu

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o porezu na dohodak

Zakon o radu

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

IZVRŠENJE UGOVORNE OBVEZE

Osobne podatke potrebne za ispunjenje ugovorne obveze Voditelj obrade će prikupljati bez privole ispitanika, u minimalnom obimu koji je nužan za izvršenje obveze.

PRIVOLA

U svim ostalim slučajevima, voditelj obrade tražit će privolu od ispitanika za prikupljanje i obradu osobnih podataka u kojoj će svrha obrade biti jasno navedena. Ispitanik u svakom trenutku može povuci privolu i time njegovi podaci moraju automatski biti uklonjeni i obrada prekinuta.

Voditelj obrade vodit će evidenciju aktivnih i povučenih privola u svrhu osiguravanja ispravnosti poslovanja.